รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.PDF

พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ๔๒.pdf
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ๒-๔๕ (1).pdf
พ.ร.บ.การศึกษาฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 (2).pdf
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2562.pdf

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ถึง 3).pdf
พ.ร.บ.บริหาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562.pdf

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547.PDF
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553.PDF
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551.PDF
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562.pdf

พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546.pdf

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕.pdf

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐.pdf

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562.PDF
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา.pdf
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.PDF
OIT6-1พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.-2542และแ.pdf
OIT6-2พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรว.pdf
OIT6-3พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุค.pdf
OIT6-4พรบ.การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545-2.pdf
OIT6-7ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยบริหารจ.pdf
OIT6-5พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ-2540.pdf
OIT6-8กฎกระทรวงกำหนดกรรมการสถานศึกษา-1.pdf
OIT6-6พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2546-1.pdf