การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ว9-2566.pdf
ล26_2566_การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการ.pdf
L427-2566.pdf
แจ้ง สพท. องค์ประกอบ ว12 และ ว13.pdf
w13-2566.pdf
025-เพิ่มเติมหลักเกณ์.pdf
025-การย้ายข้าราชการ.pdf
ว25-ปี-2564.pdf
025-หลักเกณเเละวิธีการย้ายครุ.pdf
ว7-ปี-2565.pdf
025-อัตตรากำลังพนักงานราชการ.pdf
025-บรรจุรองผู้อำนวยการ.pdf
025-นับหน่วยกิต.pdf

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

04009_ว2562.pdf
04009_ว2637.pdf
ว 16-2566 หลักฐานฯ สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน.pdf
v9-2566.pdf
ล29-2566.pdf
V 14-2566.pdf
ล456-2566.pdf
ว1-2566.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว19).pdf
025-ซักซ้อมความเข้าใจ.pdf

การพัฒนาบุคลากร

ว_15-2566.pdf
L565-2566.pdf
ว20-2565.pdf
ล679.2566.pdf
ล565-2566.pdf
025-กำหนดสถานศึกษา.pdf
025-ดูเเลระบบ.pdf
025-คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์.pdf
025-การนำเข้าข้อมูลในระบบ.pdf
025-วิทยฐานะ.pdf
025-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลล.pdf
025-เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม.pdf
025-เเนวปฏิบัติติต.pdf
025-เเนวตำเเหน่ง.pdf
025-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึ.pdf

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ล405-2566.pdf
ว6-2566-1.pdf
ล154-2566.pdf
ว31-2565.pdf
66.4v7-66.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9 20 พ.ค. 64).pdf
025-แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการค.pdf
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว3 26 ม.ค. 64).pdf
025-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ.pdf

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ว8-2566.pdf
ว28-2565-1.pdf
66.5การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย.pdf
แจ้งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561.pdf
025-กคศ.pdf
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562.PDF
025-การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้ารา.pdf
025-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค.pdf
o27การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุค.pdf
o27.1หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf
o27.2หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf
o27.3หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf
o27.4หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf
o27.5หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf
o27.6หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf
o27.7หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf
o27.8หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf
o27.9หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf
o27.10หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf
o27.11หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf