ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต2565.pdf

ปีงบประมาณ 2564

o41.pdf

ปีงบประมาณ 2563

แบบรายงานผลการดำเนินงนหลักสูตรต้านทุจริต รร. เรืองเดชฯ.pdf
รายงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนเรืองเดชฯ.pdf
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรม.pdf