ปีงบประมาณ 2566

o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร.pdf

ปีงบประมาณ 2565

o28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf

ปีงบประมาณ 2564

o28แบบสำรวจการเข้าอบรม สัมมนา.pdf
ประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf