มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ข้อ 42.2.pdf
ข้อ 42.3.pdf
ข้อ 42.1.pdf
ข้อ 43.pdf