30มีส่วนร่วม.pdf

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน เรื่อง การจัดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา นำโดย นางจิตตานันท์ ทองคมขำ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เชิญท่านนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลไม้ดัด นายเฉลียว ชัชวาลย์ ประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการทุกท่าน โดยสรุปการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กำหนดทอดผ้าป่าวันที่ 7 ตุลาคม โดยมีคณะกรรมการแบ่งเป็นสาย

1.สายสมาชิกสภาจังหวัด 

2.สาย อบต.ไม้ดัด

3.สายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

4.สายครูและกรรมการสถานศึกษา

5.สายโรงงานน้ำตาลบางระจัน

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนได้จัดการประชุมคณะกรรมการของโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานภายในโรงเรียนให้ทุกท่านรับทราบและพิจารณาร่วมกันค่ะ

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ได้รับความกรุณาจาก 

คุณเฉลียว ชัชวาลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด ได้รับการตรวจเยี่ยมดูแลเรื่องความพร้อมในการปฏิบัติงานของคณะครูและความปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์

ในวันที่ 18 มีนาคม  2565 โรงเรียนได้นัดหมายท่านผู้ปกครอง เรื่องการประชุมผู้ปกครอง และรับมอบคูปองชุดนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2565 ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปิดภาคเรียน นโยบายในภาคเรียนปีการศึกษาใหม่ พร้อมทั้งแนะนำ คุณครูภาวิณี โตสำลี คุณครูคนใหม่สอนในระดับชั้นปฐมวัย (ชั้นอนุบาล)ให้ท่านผู้ปกครองได้รับฟังในที่นี้ค่ะ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งค่ะ

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ทางโรงเรียนได้รับความกรุณาจากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลไม้ดัด นักวิชาการสาธารณสุข คุณศักดิ์ชาย โตอ่อน และคณะ มาให้คำแนะนำ และประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนเราเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ขอขอบคุณพระคุณ ท่านศรัญญา เมืองขวา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนการดำเนินการสอนในสถานการณ์  โควิด-19 พร้อมให้คำแนะนำ และกำลังใจ กับคณะครูทุกท่านของโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ