มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง                                      ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม